×
×

Dom Dziecka w Turawie

dd turawa.jpeg
46-045 Turawa, ul. Opolska 56, skr. poczt. 20 

Strona internetowa DD w Turawie 

DOM DZIECKA W TURAWIE
46-045 Turawa, ul. Opolska 56,
skr. poczt. 20 
tel. 77 421 20 22

 

DYREKTOR
WALDEMAR DZIESZKOWSKI

Przejęty przez Powiat Opolski 1.01.1999 roku.
Dom dziecka w Turawie zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. Pobyt dzieci w Domu powinien mieć charakter przejściowy do czasu powrotu do rodzin naturalnych lub umieszczenia ich w rodzinnej opiece zastępczej.
Dom zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także świadczenia zdrowotne i kształcenie na poziomie obowiązującego standardu wychowania i opieki. Zapewnia dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych. Prowadzi zajęcia socjalizujące, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, resocjalizujące, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w środowisku rodzinnym i przygotowujące do życia społecznego, a dla dzieci niepełnosprawnych
odpowiednią rehabilitację i zajęcia specjalistyczne.
Dzieci do Domu przyjmowane są na podstawie skierowania, a w sytuacjach wyjątkowych umieszczane bez przewidzianego skierowania.
Dzieci przyjmowane są w każdym czasie. Pobyt jest odpłatny.
Dom podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny, znalezienia rodziny przysposobiającej lub umieszczenia w rodzinnej opiece zastępczej.

Dom Dziecka w Turawie zatrudnia:

  • wychowawców,
  • terapeutów,
  • pedagogów,
  • psychologów,
  • pielęgniarki,
  • pracowników socjalnych.
  • pracowników obsługi

Działalność Domu może być uzupełniona pracą wolontariuszy.