×
×

Dom Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

ul. Kościelna 1146-080 Dobrzeń Wielki,
Strona internetowa DPS w Dobrzeniu Wielkim 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRZENIU WIELKIM  
46-080 Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 11,
tel. 77 469 52 15

 DYREKTOR
JUSTYNA BOŁD

Dom Pomocy Społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek  Według Trzeciej Reguły
św. Franciszka przeznaczony dla osób przewlekle i somatycznie chorych.

Osoby ubiegające się o skierowanie do DPS powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.Ośrodek zajmie się skompletowaniem odpowiedniej dokumentacji,  w skład której wchodzą:

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się  o skierowanie do DPS lub jej przedstawiciela ustawowego, który może zgłosić również inna osoba fizyczna lub prawna,
  • wywiad środowiskowy,
  • opinia OPS dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
  • decyzja o przyznaniu dochodu oraz zgoda osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez organ wypłacający świadczenie,
  • zaświadczenie lekarskie,
  •  aktualne wyniki badań lekarskich.