×
×

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

 

dp prószków.jpeg

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 
ul. Zamkowa 8 46 - 060 Prószków

 Strona internetowa DPS w Prószkowie 


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE
46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
tel. 77 464 80 92

DYREKTOR
KATARZYNA ŚCIPIEŃ

Budynek „A” przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie i osób przewlekle somatyczne chorych.

Osoby ubiegające się o skierowanie do DPS powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub pobytu. Ośrodek zajmie się skompletowaniem odpowiedniej dokumentacji,  w skład której wchodzą:

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się  o skierowanie do DPS lub jej przedstawiciela ustawowego, który może zgłosić również inna osoba fizyczna lub prawna,
  • wywiad środowiskowy,
  • opinia OPS dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
  • decyzja o przyznaniu dochodu oraz zgoda osoby ubiegającej się  o skierowanie do DPS, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez organ wypłacający świadczenie,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • aktualne wyniki badań lekarskich
     

Budynek "B" przeznaczony jest głównie dla osób przewlekle somatyczne chorych.

Posiada nowoczesną infrastrukturę techniczną bez barier architektonicznych. Pokoje 1 i 2 osobowe z sanitariatami w systemie modułowym, nowoczesną jadalnię, dobrze wyposażoną świetlicę i pokój socjalny.W obu budynkach DPS mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną. 
Dom posiada dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną, gabinet fizjoterapii i warsztaty terapii zajęciowej. Personel często organizuje różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb pensjonariuszy. Wszystkie formy działalności mają na celu integrację ze środowiskiem zewnętrznym i integrację między mieszkańcami podobnych placówek w województwie. Od kilku lat prószkowski DPS jest organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej. Impreza cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego mieszkańcy aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez miejscowy Ośrodek Kultury, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy czy lokalne stowarzyszenia. W domu panuje ciepła rodzinna atmosfera, w której zarówno mieszkańcy, jak i personel czują się związani ze sobą nicią przyjaźni i porozumienia.

Budynek C - Dom Dziennego Pobytu

3 stycznia 2017 roku rozpoczął działalność Dom Dziennego Pobytu przy Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie. Mieści się w skrzydle „C” budynku przy ul. Zamkowej 2 (dawny szpital, później Zakład Opiekuńczo-Leczniczy).

Placówka przeznaczona jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, które ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność ruchową, sytuację życiową, warunki rodzinne, materialne oraz bezradność w sprawach prowadzenia własnego gospodarstwa domowego wymagają pomocy i wsparcia osób trzecich.

Czeka tu 20 miejsc dziennego pobytu oraz 4 miejsca całodobowego, okresowego pobytu. Osoba korzystająca z ostatniej usługi będzie mogła brać udział we wszystkich organizowanych zajęciach. Z pobytu całodobowego będzie można korzystać dwa razy w roku, jednorazowo przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Oferta odpłatna w 100%. Koszt jednego dnia to 150 złotych.

Oferta placówki:

• aktywizacja poprzez udział w szeregu atrakcyjnych zajęciach terapeutycznych,

• zajęcia rehabilitacyjne podtrzymujące sprawność ruchową,

• zaspakajanie potrzeb kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych i towarzyskich,

• pomoc w podstawowych czynnościach związanych z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu codziennym,

• porady i wsparcie psychologiczne,

• pomoc w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych i urzędowych,

• drugie śniadanie oraz dwudaniowy obiad.

Z oferty Domu Dziennego Pobytu będzie można korzystać w dni robocze od poniedziałku do piątku od 6.00 do 17.00.

Osobom niepełnosprawnym ruchowo zapewniamy możliwość korzystania z transportu.

Pobyt w Domu jest odpłatny, a wysokość odpłatności zależy od sytuacji finansowej osoby zainteresowanej.

Podstawą przyjęcia jest decyzja o skierowaniu i ustaleniu wysokości odpłatności wydana przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, na podstawie wniosku o przyjęcie złożonego przez osobę ubiegającą się o przyznanie miejsca w Domu, za pośrednictwem właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej.

 

Prószkowski DPS znajduje się w jednym z najpiękniejszych obiektów zabytkowych Śląska Opolskiego. Zamek był gniazdem rodziny Prószkowskich.

Przechodził różne koleje losu. Był domem dla Prószkowskich. Potem otworzył podwoje dla braci studenckiej. Tu, w pierwszej w Europie Akademii Rolniczej studenci z całej Europy uczyli się rolnictwa. Później dawał schronienie rannym żołnierzom. Część zamku służyła jako warsztaty dla prószkowskiej manufaktury fajansu. W 1930 w zamku powołano oddział szpitala św. Wojciecha dla umysłowo chorych. Po zakończeniu II wojny światowej zamek stał się domem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W 1999 roku wraz z powołaniem powiatów DPS przeszedł pod Zarząd Powiatu Opolskiego. Znalazło tu dach na głową i opiekę ponad 230 osób. Okazało się, że potrzeby społeczne są o wiele większe. W 2004 roku oddano do użytku budynek B, do którego przeniesiono część pensjonariuszy. Na poszerzenie DPS zaadaptowano zabytkowy, wchodzący w skład kompleksu zamkowego browar Krombholtza, który po wojnie pełnił rolę szpitala. Całość otacza piękny kilkuhektarowy, odnowiony park pałacowy.