×
Wyszukaj w serwisie
×

Rada Powiatu Opolskiego 


RADA POWIATU OPOLSKIEGO 


 

STEFAN WARZECHA - PRZEWODNICZĄCY 
KRZYSZTOF CEBULA - ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO


 

tel. 77 5415105, 77 5415106
45-068 Opole ul. 1 Maja 29
 

W wyborach do Rady Powiatu Opolskiego przeprowadzonych
w dniu 16 listopada 2014 r.wybrano 25 radnych

W okręgu nr 1 dla gmin: Dąbrowa, Niemodlin i Tułowice - 5 radnych
1. Kazimierz Górski (PO) 
2. Jan Krzesiński (PSL) 
3. Przemysław Kubów (PiS) 
4. Monika Wittek (MN) 
5. Helena Wojtasik (NS) 

W okręgu nr 2 dla gminy Ozimek - 4 radnych
6. Antoni Gryc (MN) 
7. Norbert Halupczok (MN) 
8. Jan Karpa (NS) 
9. Leonarda Płoszaj (PO) 

W okręgu nr 3 dla gmin: Chrząstowice i Tranów Opolski - 3 radnych
10. Krystian Cichos (MN)
11. Agnieszka Makulska - Grodziecka (PO) 
12. Krzysztof Wysdak (MN) 

W okręgu nr 4 dla gmin: Dobrzeń Wielki i Popielów - 4 radnych
13. Sybilla Stelmach (MN) 
14. Piotr Szafrański (PO) 
15. Stefan Warzecha (MN) 
16. Maria Koschny (MN) 

W okręgu nr 5 dla gmin: Prószków i Komprachcice - 4 radnych: 
17. Krzysztof Cebula (MN)  
18. Zofia Kotońska (PO)  
19. Henryk Lakwa (MN)  
20. Henryk Wodausz (MN) 

W okręgu nr 6 dla gmin: Łubniany, Murów i Turawa - 5 radnych.
21. Konrad Dendera (NS) 
22. Rudolf Mohlek (MN) 
23. Joachim Świerc (MN) 
24. Alicja Trychan (PO) 
25. Henryk Zapiór (MN) 


RADA POWIATU JEST ORGANEM STANOWIĄCYM I KONTROLNYM POWIATU 

 

Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich.


KOMPETENCJE RADY POWIATU

 

Stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu

Wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia dla przewodniczącego zarządu

Powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu

Stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej

Uchwalanie budżetu powiatu

Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium  dla Zarządu z tego tytułu

Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami

Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

Zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, 
o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej

Emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów

Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej
wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym