Wydział Komunikacji 77 5415160  Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu rejestracji pojazdu zakupionego w kraju lub sprowadzonego z zagranicy. Wydział Komunikacji 77 5415160  
 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Zarządzanie Kryzysowe

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu (PCZK w Opolu)
dla powiatu opolskiego
ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole

 

401

ADAM MATANIAK
obrona cywilna,
zarządzanie kryzysowe

77 5415166


 

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Na PCZK spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. PCZK niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu Starostę Opolskiego oraz organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego

współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
z centrami poszczególnych 13 gmin w powiecie opolskim, z MCZK w Opolu, z PCZK powiatów sąsiednich oraz z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego

nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania
oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności

współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska

współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne

dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum

realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa..

Pomoc w zagrożeniach

Pogotowie Ratunkowe tel. 999

Straż Pożarna tel. 998

Policja tel. 997

Telefon alarmowy 112

Zasady postępowania w zagrożeniu:

Zagrożenia powodziowe IMiGW
http://www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia_biez_zagroz/definicje.html

Poradnik – plik można pobrać i wydrukować w całości lub we fragmentach:
PDFPoradnik Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego

Informacje, ostrzeżenia, komunikaty

Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne
http://www.pogodynka.pl/polska/ostrzezenia/klasyfikacja
www.pogodynka.pl/polska/ostrzezenia/biurowroclaw
www.pogodynka.pl/polskaostrzezeniahydro/biurowroclaw 

Stany wody: 
http://www.pogodynka.pl/polska/hydro/odra - stan rzeki Odry

Zagrożenia powodziowe:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/biez_zagroz.html
www.pod.cz/portal/sap/pl/index.html - stan Odry po stronie czeskiej

Prognoza pogody:
www.sat24.com.pl.pl
www.pogodynka.pl
www.pogoda.ekologia.pl

Komunikaty : 
http://www.bip.opole.uw.gov.pl/artykul/wojewodzkie-centrum-zarzadzania-kryzysowego
www.opole.uw.gov.pl 

Nad bezpieczeństwem w powiecie czuwają:

Państwowa Straż Pożarna – Komenda Miejska w Opolu 
www.psp.opole.pl

Policja – Komenda Miejska w Opolu
www.opole.policja.gov.pl

Ratownictwo Medyczne 
www.pogotowie.opole.pl

http://psseopole.pis.gov.pl
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
http://bip.powiatopolski.pl
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Opolskim

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Zadania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Przydatne strony

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu: 
http://www.bip.opole.uw.gov.pl/artykul/wojewodzkie-centrum-zarzadzania-kryzysowego
www.opole.uw.gov.pl 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu:
http://www.opole.pl/dzial/miasto/dla-mieszkancow/bezpieczenstwo/