×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Budownictwa

45 - 065 Opole ul. 1 Maja 29
Dokumenty do pobrania z Wydziału Budownictwa

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Opłata skarbowa za czynności wykonywane w WYDZIALE BUDOWNICTWA:

  • pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki itp. Konto Urzędu Miasta Opola - Bank Millenium S.A. ul. 1 maja 6, 45-050 Opole: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
  • opłaty za wydanie dziennika budowy: 22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

pokój nr 204
BEATA PRZYBYLSKA - NACZELNIK WYDZIAŁU
bprzybylska@powiatopolski.pl
tel. 77 5415120
ANNA HAŁENDA - ZASTĘPCA NACZELNIKA 
tel. 77 5415122


pokój nr 200
JAKUB KANIA: Turawa, Popielów
tel./fax 77 5415121
ANNA HAŁENDA: Komprachcie, Tarnów Opolski 
tel. 77 5415122


pokój nr 201
MAGDALENA BOROWIECKA: Dąbrowa, Prószków
tel. 77 5415128
ANNA ŁOTAREWICZ:
Dobrzeń Wielki, Łubniany
tel.: 77 5415123
DARIA BARTON 
tel. 77 5415126
MARIA MAŁAWSKA 
tel. 77 5415127

pokój nr 202
KAROLINA FLIS - CIEPIELA: Chrząstowice, Ozimek
tel.: 77 5415124
ROMAN KUBAT: Murów, Tułowice
tel.: 77 5415129

pokój nr 203
JAROSŁAW SROKA: Niemodlin
tel./fax: 77 5415125

 


ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 

Wynikających z Ustawy prawo budowlane, a w szczególności:

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym z ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy lub decyzjami lokalizacyjnymi inwestycji celu publicznego

Udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, przenoszenie wyżej wymienionych pozwoleń na rzecz innych osób

Przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Opolu w czynnościach inspekcyjnych

Wykonywanie przypisanych Staroście wszystkich innych zadań
z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej

Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

Dokonywanie uzgodnień z wojewódzkimkonserwatorem zabytków w przypadkach
dotyczących obiektów podlegających ochronie lub będących zabytkami

Uczestniczenie w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przyjmowanie i przechowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego
lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali

Wynikające z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Zarządu i Starosty, a w szczególności związanych z przygotowywaniem opinii, postanowień lub decyzji za wyjątkiem spraw dotyczących ochrony środowiska i ochrony gruntów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego

Wynikające z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Współdziałanie z Wydziałami Starostwa w zakresie prowadzonych spraw

Wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez Zarząd kompetencji w zakresie architektoniczno- budowlanym