×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Budownictwa

45 - 065 Opole ul. 1 Maja 29
Dokumenty do pobrania z Wydziału Budownictwa

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA

Opłata skarbowa za czynności wykonywane w WYDZIALE BUDOWNICTWA:

  • pozwolenia na budowę, pozwolenia na rozbiórki itp. Konto Urzędu Miasta Opola - Bank Millenium S.A. ul. 1 maja 6, 45-050 Opole: 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249
  • opłaty za wydanie dziennika budowy: 22 1020 3668 0000 5602 0015 7099

pokój 204, 
ANNA HAŁENDA – NACZELNIK WYDZIAŁU

tel. 775415120

pokój 200
MAGDALENA BOROWIECKA

tel. 775415128

JAKUB KANIA

tel. 775415121

pokój 201
JAROSŁAW SROKA

tel. 775415125

MARIA MAŁAWSKA

tel. 775415127
 

DARIA BARTON

tel. 775415126

pokój 202
KAROLINA FLIS-CIEPIELA

tel. 775415124

ANNA ŁOTAREWICZ

tel. 775415123

ROMAN KUBAT

tel. 775415129

pokój 203
BEATA PRZYBYLSKA

tel. 775415122

 


ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA
 

Wynikających z Ustawy prawo budowlane, a w szczególności:

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, w tym z ustaleniami Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i decyzjami o warunkach zabudowy lub decyzjami lokalizacyjnymi inwestycji celu publicznego

Udzielanie pozwoleń na budowę, rozbiórkę i zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych, przenoszenie wyżej wymienionych pozwoleń na rzecz innych osób

Przyjmowanie zgłoszeń budowy i rozbiórki obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
zgłaszanie sprzeciwu w tym zakresie

Uczestnictwo na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Opolu w czynnościach inspekcyjnych

Wykonywanie przypisanych Staroście wszystkich innych zadań
z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej

Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej

Dokonywanie uzgodnień z wojewódzkimkonserwatorem zabytków w przypadkach
dotyczących obiektów podlegających ochronie lub będących zabytkami

Uczestniczenie w pracach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Przyjmowanie i przechowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego

Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego
lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali

Wynikające z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należących do właściwości Zarządu i Starosty, a w szczególności związanych z przygotowywaniem opinii, postanowień lub decyzji za wyjątkiem spraw dotyczących ochrony środowiska i ochrony gruntów w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji lokalizacyjnych inwestycji celu publicznego

Wynikające z Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Współdziałanie z Wydziałami Starostwa w zakresie prowadzonych spraw

Wykonywanie bieżących czynności i prowadzenie spraw, a w szczególności przygotowanie analiz oraz projektów dokumentów, przedsięwzięć i decyzji związanych z realizacją przez Zarząd kompetencji w zakresie architektoniczno- budowlanym