×
Wyszukaj w serwisie
×

IV sesja Rady Powiatu Opolskiego

DSCN2843.jpeg

IV sesję Rady Powiatu Opolskiego zdominowały uchwały oświatowe. Radni wyrazili zgodę na przekształcenie trzyletnich liceów ogólnokształcących w czteroletnie. Podstawą decyzji jest zmiana ustroju szkolnego wprowadzona Ustawą z dnia 14 grudnia 2016. Uczniowie będą pobierali naukę przez 4 lata w Zespołach Szkół w Prószkowie, Niemodlinie, Ozimku i Tułowicach. 

DSCN2854.jpeg

Zainteresowanie radnych wzbudził zakup mieszkania chronionego przeznaczonego dla wychowanków naszych domów dziecka. Docelowo będą w nim mieszkały 3 dziewczyny lub 3 chłopców aż do uzyskania pełnej samodzielności.  - Dzieciaki mieszkające w placówkach socjalnych - mówi Henryk Lakwa, starosta opolski muszą gdzieś się podziać z momentem wejścia w dorosłość. Często jeszcze się uczą, studiują, a tak długie przebywanie w placówkach opiekuńczych nie wpływa dobrze na wyrabianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życia codziennego. Będzie to mieszkanie rotacyjne - dodaje Starosta Opolski, a nadzór nad mieszkańcami i mieszkaniem będzie sprawował pracownik PCPR.  

Roczne (2018) sprawozdania z prac stałych komisji rady złożyli ich przewodniczący. 

DSCN2845.jpeg DSCN2847.jpeg

Komisja Budżetu dokonała analizy sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2017 rok, zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu opolskiego w 2017 rok. Sprawdziła wnioski o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków w powiecie opolskim. Ponadto członkowie Komisji przeanalizowali projekt budżetu na 2019 rok. Komisja Budżetu zaopiniowała 43 merytoryczne projekty uchwał Rady Powiatu Opolskiego.

Komisja Polityki Gospodarczej zapoznała się ze sprawozdaniami: Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Inspekcji Weterynaryjnej, Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także z Oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego. Komisja dokonała również analizy projektu budżetu powiatu opolskiego na 2019 rok i zaopiniowała go pozytywnie, Weryfikacji poddano 18 merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu Opolskiego.

Komisja Polityki Społecznej zapoznała się ze sprawozdaniem starosty opolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przeanalizowała sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2017. Pochyliła się nad sprawozdaniem ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Opolu oraz sprawozdaniami z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz przeanalizowała realizację „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku. Komisja wydała również opinie na temat wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków. Członkowie poddali analizie informacje o realizacji zadań z zakresu Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w I półroczu 2018 roku oraz dokonali analizy projektu budżetu powiatu na 2019. Komisja przeprowadziła wizytację w jednostkach organizacyjnych powiatu opolskiego, tj. w Zespole Szkół w Niemodlinie oraz w Domu Dziecka w Turawie. Pozytywnie zaopiniowała 30 merytorycznych projektów uchwał Rady Powiatu Opolskiego.