×
Wyszukaj w serwisie
×

Nieodpłatna pomoc prawna

Herb Powiatu Opolskiego Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad mogą udzielać także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej.

PDFWykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu opolskiego
 

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:


►poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym s tanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na  niej obowiązkach,

►wskazaniu sposobu rozwiązania problemu prawnego,

►udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach o których mowa powyżej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

►sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej:

►Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego bądź osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.


Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:
(wykaz uprawnionych wraz z niezbędnymi do okazania dokumentami)

►osobie, która nie ukończyła 26 lat  -  dokument tożsamości

►osobie, która ukończyła 65 lat -  dokument tożsamości

►osobie, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny  - ważna Karta Dużej Rodziny

►osobie której, w okresie roku poprzedzającego zostały przyznane świadczenia z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - decyzja o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia

►osobie, której w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty - oświadczenie

►osobie, która jest w ciąży  - dokument potwierdzający ciążę

►kombatantom - ważna legitymacja kombatanta lub stosowne zaświadczenie

►weteranom - ważna legitymacja weterana

 

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych,
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.