Zasady udzielania dotacji na renowację zabytków Ogłoszenie - zabytki 2018 ***Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w roku 2018 ***Od 1 stycznia 2018 rzecznik konsumentów będzie przyjmował we wtorki 7.30 - 11.30 i w czwartki 13.00 - 17.00


 

×
Wyszukaj w serwisie
×

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie

Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie 
ul. Zamkowa 8 46 - 060 Prószków

 Strona internetowa DPS w Prószkowie 


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W PPRÓSZKOWIE
46-060 Prószków, ul. Zamkowa 8
tel. 77 464 80 92

DYREKTOR
RYSZARD CIUPEK

Budynek „A” przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych
intelektualnie i osób przewlekle somatyczne chorych.

Osoby ubiegające się o skierowanie do DPS powinny zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania lub pobytu. Ośrodek zajmie się skompletowaniem odpowiedniej dokumentacji,  w skład której wchodzą:

  • pisemny wniosek osoby ubiegającej się  o skierowanie do DPS lub jej przedstawiciela ustawowego, który może zgłosić również inna osoba fizyczna lub prawna,
  • wywiad środowiskowy,
  • opinia OPS dotycząca stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
  • decyzja o przyznaniu dochodu oraz zgoda osoby ubiegającej się  o skierowanie do DPS, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego  na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu oraz zgodę na potrącanie opłaty przez organ wypłacający świadczenie,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • aktualne wyniki badań lekarskich
     

Budynek "B" przeznaczony jest głównie dla osób przewlekle somatyczne chorych.
Posiada nowoczesną infrastrukturę techniczną bez barier architektonicznych. Pokoje 1 i 2 osobowe z sanitariatami w systemie modułowym, nowoczesną jadalnię, dobrze wyposażoną świetlicę i pokój socjalny.W obu budynkach DPS mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną. 
Dom posiada dobrze wyposażoną salę rehabilitacyjną, gabinet fizjoterapii i warsztaty terapii zajęciowej. Personel często organizuje różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne dostosowane do potrzeb pensjonariuszy. Wszystkie formy działalności mają na celu integrację ze środowiskiem zewnętrznym i integrację między mieszkańcami podobnych placówek w województwie. Od kilku lat prószkowski DPS jest organizatorem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej. Impreza cieszy się dużą popularnością. Oprócz tego mieszkańcy aktywnie uczestniczą w imprezach organizowanych przez ośrodek kultury, Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy czy lokalne stowarzyszenia. W domu panuje ciepła rodzinna atmosfera, w której zarówno mieszkańcy, jak i personel czują się związani ze sobą nicią przyjaźni i porozumienia.

 

 

Prószkowski DPS znajduje się w jednym z najpiękniejszych obiektów zabytkowych Śląska Opolskiego. Zamek był gniazdem rodziny Prószkowskich.

Przechodził różne koleje losu. Był domem dla Prószkowskich. Potem otworzył podwoje dla braci studenckiej. Tu, w pierwszej w Europie Akademii Rolniczej studenci z całej Europy uczyli się rolnictwa. Później dawał schronienie rannym żołnierzom. Część zamku służyła jako warsztaty dla prószkowskiej manufaktury fajansu. W 1930 w zamku powołano oddział szpitala św. Wojciecha dla umysłowo chorych. Po zakończeniu II wojny światowej zamek stał się domem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

W 1999 roku wraz z powołaniem powiatów DPS przeszedł pod Zarząd Powiatu Opolskiego. Znalazło tu dach na głową i opiekę ponad 230 osób. Okazało się, że potrzeby społeczne są o wiele większe. W 2004 roku oddano do użytku budynek B, do którego przeniesiono część pensjonariuszy. Na poszerzenie DPS zaadaptowano zabytkowy, wchodzący w skład kompleksu zamkowego browar Krombholtza, który po wojnie pełnił rolę szpitala. Całość otacza piękny kilkuhektarowy, odnowiony park pałacowy.